Menu

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok areálu stálych strelníc Slovenského streleckého zväzu Trnava – Štrky

100 m pre strelné zbrane s dvomi priestormi pre parkúrovú streľbu, 25 m pre strelné zbrane v kombinácii s 50 m, Vysoká veža, 2 x Skeet, 2 x Olympijský Trap, 1 x Compak parkúr v priestore Skeet

 

1. Strelecký areál pozostáva z pôvodných strelníc Olympijský Trap (2x), SKEET (2x), Vysoká veža, novovybudovaných strelníc COMPAK PARKÚR a 25 m (50 m), prebudovanej 100 m strelnice.

1.1 Umiestnenie areálu strelníc: v severovýchodnej okrajovej časti mesta Trnava, v jej katastrálnom území, 0,8 km vpravo od hlavného cestného a železničného ťahu na Senicu, v lokalite Nad Kopánkou, v priestore bývalej strelnice nazývanej Bolmút, v súčasnej dobe Štrky. Prístup je po hlavnej ceste smerom na Šelpice, následne odbočením vpravo pred železničným priecestím a následne po spevnenej ceste prechádzajúcou riečkou Trnávka k označenej bráne areálu.

1.2 Majiteľom areálu strelníce v Trnave – Štrky je mesto Trnava a súčastný prevádzkovateľ je Slovenský strelecký zväz, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, ktorého sprevádzkový poriadok plne akceptuje ŠK OLYMPIA od 1.2.2014 a podľa neho bude spravovať strelnicu v Trnave – Štrky.

1.3 Správca (správcovia) strelnice sú zapísaní na príslušnom policajnom útvare.

1.4.Riadiaci streľby sa pri výcviku môže určovať aj z radov strelcov4.1.2 100m strelnica – 16 stanovísk, využitie len stanovísk, v ktorých smere streľby nie je deliaci val, spod prístrešku zakázaná streľba z krátkych palných zbraní, povolené voľné strelecké stanoviská pre ozbrojené zložky 25 m pred valom, dva priestory na parkúr, streľba z 50 m a 25 m (predovky, historické, western). Výcviky streľbe môžu vykonávať aj osoby bez príslušného oprávnenia resp. bez zbrojného preukazu jedine pod vedením odpovednej osoby – inštruktora. Riadiaci a inštruktor streľby musia spĺňať kvalifikačné predpoklady a záruky k bezpečnej prevádzke strelnice. Správcom strelnice, riadiacim streľby a inštruktorom streľby môže byť fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej tri roky držiteľom zbrojného preukazu niektorej zo skupín A,B,C,D, E.

2.1 Prevádzkovať strelnice je možné denne, od 6.00 hod. do 22.00 hod., podľa výcvikových požiadaviek. Prevádzkovateľ a v jeho mene poučený organizátor (riadiaci streľby – inštruktor, prenajímateľ) je povinný počas celej doby streľby zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných podmienok stanovených v znaleckom posudku, v tomto prevádzkovom poriadku a v príslušných metodických nariadeniach.

2.2.Strelnicu s písomným súhlasom Slovenského streleckého zväzu (napr. na základe zmluvy) môžu využívať na strelecké činnosti podľa príslušných nariadení, stanov a pod. aj príslušníci športových klubov (zväzov) a príslušníci ozbrojených zložiek a zborov (ďalej „prenajímatelia”).

2.3 Prevádzkovateľ a prenajímateľ je povinný pri streľbách zabezpečiť:

-na viditeľnom mieste od prístupu – na stožiari – vyvesenie červenej zástavy o rozmeroch min. 50 cm x 50 cm
-nepriechodnosť, resp. stráženie priestoru z prístupových strán strelníc Zvláštnu pozornosť je nutné venovať prístupu a pohybu osôb po poľnej ceste vpredu!
-dôslednú obhliadku výstrelného a ohrozeného priestoru

2.4 Možnosti súčasnej streľby:

1. Obe Trap a Skeet, 100 m a 25 m (50 m) strelnice
2. Obe Trap, Skeet vpravo, Compak parkúr, 100 m a 25 m (50 m) strelnice
3. Obe Trap a Skeet, Vysoká veža
4. 25 m (50 m), parkúrová streľba v oboch priestoroch 100 m strelnice, obe Skeet (resp. na jednej z nich Compak parkúr), obe Trap

3. Povinnosti funkcionárov strelnice!

3.1 Prevádzkovateľ strelnice, správca a prenajímatelia zodpovedajú za celkovú
prevádzku strelnice v zmysle platných slovenských zákonov, vyhlášok a príslušných
predpisov, vrátane noriem na úseku zbraní, streliva a prevádzky strelníc. Pri
organizovaní streleckých súťaží sa postupuje podľa zásad uvedených v príslušných
stanovách a pravidlách.

3.2 Prevádzkovateľ a prenajímatelia strelnice sú pred zahájením streľby povinní uviesť strelnicu do stavu zadefinovaného v znaleckom posudku, najmä zabezpečiť funkčnosť záchytných zariadení. Pred zahájením strelieb sú povinní zabezpečiť dôslednú prehliadku výstrelných a záchytných priestorov.

3.3 Správca strelnice je zodpovedný za údržbu a využívanie strelnice. Vedie prevádzkový denník strelnice a dbá na jeho presné vyplňovanie.

3.4 U správcu strelnice je uložená prevádzková dokumentácia strelnice.

3.5 Správca strelnice je povinný na viditeľnom mieste strelnice umiestniť prevádzkový poriadok a pred streľbou oboznámiť s ním strelcov, zvlášť s bezpečnostnými pravidlami pri streľbe. Uvedené vykonávajú aj prenajímatelia a riadiaci streľby

3.6 Správca strelnice a riadiaci streľby sú povinní zo strelnice vylúčiť každú osobu,ktorá nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, najmä však osobu, ktorá svojím konaním ohrozuje bezpečnosť prevádzky na strelnici.

3.7 Správca strelnice a riadiaci streľby sú povinní zaistiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

3.8 Správca strelnice a riadiaci streľby majú právo vylúčiť zo strelieb akúkoľvek zbraň, ktorá podľa ich mienky nespĺňa bezpečnostné požiadavky.

3.9 Riadiaci streľby zodpovedá za dôsledné dodržiavanie disciplíny a poriadku pri streľbe, dodržiavanie podmienok streleckého cvičenia, pravidiel a bezpečnostných zásad pred vlastnou streľbou, počas streľby a po jej ukončení. Sú mu podriadené všetky osoby na strelnici.

3.10 Riadiaci streľby je povinný ihneď prerušiť streľbu ak dôjde k porušeniu bezpečnostných pravidiel, k zraneniu, príp. k inej mimoriadnej udalosti. Pri vzniku mimoriadnej udalosti riadiaci streľby spolupracuje s operačným strediskom PZ SR.

4. Vymedzenie zbraní a streliva povolených na streľbu

4.1 V areáli strelníc Trnava – Štrky je dovolené používať tieto zbrane a strelivo:

4.1.1 125m (50m) strelnica – 4 strelecké stanoviská, streľba len z objektu.

█ dlhé malokalibrové zbrane – malokalibrovky

█ krátke palné zbrane – pištole a revolvery bez obmedzenia kalibru

█ predovky a historické zbrane na 25m a 50m.

4.1.2 100m strelnica – 16 stanovísk, využitie len stanovísk, v ktorých smere streľby nie je deliaci val, spod prístrešku zakázaná streľba z krátkych palných zbraní, povolené voľné strelecké stanoviská pre ozbrojené zložky 25 m pred valom, dva priestory na parkúr, streľba z 50 m a 25 m (predovky, historické, western)

█ dlhé palné zbrane bez obmedzenia kalibru

█ brokové poľovné zbrane – výhradne pre streľbu s jednotnou strelou!

█ predovky a historické zbrane

█ plynové a mechanické zbrane

 

█ strelivo do krátkych a dlhých strelných zbraní bez obmedzenia kalibru, v súlade s platným zákonom o zbraniach a strelive

█ u streliva ozbrojených zložiek sa zakazuje používať strely s priebojným (tvrdým) jadrom

 

4.1.3 Broková strelnica – Compak parkúr – 5 streleckých stanovísk

█ brokovnice s hladkým vývrtom max. do kalibru 12, všetky typy vrátane samo nabíjacích

█ Dĺžka hlavne minimálne 66 cm, u samonabíjacích a opakovacích zbraní sa povoľuje nabitie len dvoch nábojov!!!

█ Použitie disperzorov, prípadne iných neobvyklých zariadení je zakázané!!!

 

brokové strelivo s hromadnou strelou -, broky do priemeru max. 2,5 mm (s toleranciou + 0,1mm)

█ Hmotnosť brokovej náplne do 28g

 

█ Náboje s Čiernym prachom (aj tzv. tracerov), stopovkami, zápalné alebo iné špeciálne náboje sú zakázané!!!

█ Náboje nesmú byť vnútri upravené tak, aby nadobudli dodatočné alebo špeciálne rozptylové vlastnosti!!!

█ Miešanie brokov rôznej kvality a rôznej veľkosti je zakázané!!!

█ Použitie prebíjaných nábojov je zakázané!!!

 

4.1.4 Brokové strelnice – Olympijský Trap, Skeet

█ brokovnice s hladkým vývrtom max. do kalibru 12, všetky typy vrátane samonabíjacích

 

█ brokové strelivo s hromadnou strelou (broky sférického tvaru s priemerom max.2,5mm s toleranciou + 0,1mm), dĺžka nábojnice po výstrele max.70mm). Hmotnosť brokovej náplne do 24g (tolerancia + 0,5g), pre poľovnícke súťaže hmotnosť náplne do 36g

 

█ Náboje s Čiernym prachom, stopovkami, zápalné alebo iné špeciálne náboje sú zakázané!!!

█ Náboje nesmú byť vnútri upravené tak, aby nadobudli dodatočné alebo špeciálne rozptylové vlastnosti!!!

 

4.1.5 Broková strelnica – Vysoká veža – 5 stanovísk

█ brokovnice s hladkým vývrtom max. do kalibru 12, všetky typy vrátane samonabíjacích

 

brokové strelivo s hromadnou strelou (broky sférického tvaru s priemerom max. 2,5mm s toleranciou + 0,1mm), dĺžka nábojnice po výstrele max.70mm). Hmotnosť brokovej náplne do 24g (tolerancia + 0,5g), pre poľovnícke
súťaže hmotnosť náplne do 36g

 

█ náboje s čiernym prachom, stopovkami, zápalné alebo iné špeciálne náboje sú zakázané!!!

█ Náboje nesmú byť vnútri upravené tak, aby nadobudli dodatočné alebo špeciálne rozptylové vlastnosti!!!

 

4.2 Všetky zbrane musia byť v bezchybnom technickom stave, ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku. Zbrane v súkromnej držbe musia byť označené platnou overovacou značkou a riadne evidované v platnom doklade (mimo zbraní nepodliehajúcich povoleniu, ohláseniu a zbraní vo výzbroji ozbrojených zložiek)

4.3 Je prísne zakázané na strelniciach používať iné zbrane a náboje ako povolené!

4.4 Je prísne zakázané na strelniciach strieľať do iných predmetov ako sú predpísané terče!

4.5 Je prísne zakázané na strelniciach úmyselne mieriť a strieľať mimo stanovený výstrelný priestor!!!

4.6 Je prísne zakázané strieľať mimo určených a stanovených streleckých stanovísk!!!

 

5. Bezpečnostné pravidlá

 

5.1. Bezpečnostné pravidlá na 25 m (50m) a 100 m strelnici

Činnosť na strelnici organizuje a riadi riadiaci streľby. Všetci prítomní sú povinní bezodkladne uposlúchnuť jeho nariadenia a pokyny.

1. So zbraňami sa musí zaobchádzať s čo najväčšou opatrnosťou. Mimo streleckého stanoviska musia byť všetky zbrane vybité. Na streleckom stanovisku musia byť zbrane v bezpečnostnom stave po skončení, resp. prerušení streľby.

Bezpečnostným stavom sa rozumie:

zo samočinnej, samonabíjacej, opakovacej zbrane je vybratý zásobník a záver je otvorený, nábojová komora je prázdna, v nábojovom valci revolvera sa nenachádzajú náboje, valec je vyklopený, zbraň so sklopnou hlavňou je otvorená, nábojová komora je prázdna


2.    Bez povolenia riadiaceho streľby nie je možné vystreliť. Streľba nasucho a cvičné mierenie sú možné len na palebnej čiare, pričom riadiaci streľby musí skontrolovať, či strelec nemá náboje v zásobníku a v nábojovej komore /revolverovom valci/.

3.    Zbraň sa môže nabíjať len na určenom streleckom stanovisku a to až na pokyn riadiaceho streľby. Strelec pri nabíjaní musí byt’ otočený na svojom streleckom stanovisku smerom k terčom, pričom hlaveň zbrane má namierenú do záchytného priestoru. Voľné strelecké stanoviska na 100 m strelnici musia byť od seba vzdialené min. 2 m!

4.    So zbraňou sa môže mieriť len do bezpečného smeru, t.j. na terč nachádzajúci sa v stanovenej terčovej línii. Je zakázané držať prst na spúšti počas nabíjania, prebíjania, vybíjania, pri presune a mimo zamierenia do bezpečného smeru.

5.    V záujme bezpečnosti môže riadiaci streľby kedykoľvek zastaviť streľbu. Po povele
riadiaceho streľby „PAĽBU ZASTAVIŤ” musia všetci strelci okamžite zastaviť streľbu. Po
povele „VYBIŤ ZBRAŇ” musia všetci strelci vybiť svoje zbrane a uviesť ich do
bezpečnostného stavu . V streľbe je možné pokračovať až na príslušný povel riadiaceho
streľby.

6.    K terčom môžu strelci ísť len na pokyn riadiaceho streľby. Je zakázané brať si k terčom zbrane – tieto musia zostať odložené v bezpečnostnom stave na streleckom stanovisku!

7.    Po dostrieľaní musí strelec zbraň vybiť a ďalej s ňou naložiť tak, aby bolo zamedzené jej zneužitie. Dotýkať sa cudzej zbrane je možné len so súhlasom jej držiteľa.

8.    V prípade poruchy zbrane je strieľajúci povinný ohlásiť zdvihnutím ruky poruchu riadiacemu streľby, pričom je povinný konať tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo. Môže skúsiť zbraň vybiť, prípadne zaistiť alebo inak zabezpečiť proti možnému náhodnému výstrelu. Pri „zlyhanej” sa počká aspoň 15 s a až potom sa vybíja zbraň.

9.    Pri poruche je riadiaci streľby povinný zastaviť streľbu a zakázať ďalšiu streľbu s predmetnou zbraňou. Po overení, že nešlo o poruchu zbrane, ale iba o nesprávnu obsluhu zbrane resp. o zlyhané strelivo, riadiaci streľby povolí ďalšiu streľbu.

10.    Strelci sú povinní upozorniť riadiaceho streľby na akúkoľvek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

11.    Počas streľby je na strelnici zakázané fajčiť, rozprávať sa alebo iným spôsobom rozptyľovať pozornosť ostatných strieľajúcich.

12.    Priestor pre divákov je vyhradený len na strelnici 100 m a to v zadnej časti streliska, resp. pri streľbe z voľných stanovísk min. 7 m za strelcami. Vodiť na strelnicu psy alebo iné domáce zvieratá je zakázané.

13.    Osobám, ktoré manipulujú alebo môžu manipulovať so zbraňami a strelivom, je zakázané požívanie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.

14.    Strelci a osoby prítomné na strelisku sú povinní používať ochranu sluchu, ochrana zraku sa odporúča.

 

5.2 Bezpečnostné pravidlá na brokových strelniciach Trap, Skeet a Vysoká veža

Činnosť na strelnici organizuje a riadi správca /riadiaci/ streľby. Všetci prítomní sú povinní bezodkladne uposlúchnuť jeho nariadenia a pokyny.

1. So zbraňami sa musí zaobchádzať s čo najväčšou opatrnosťou. Mimo streleckého stanoviska musia byť všetky zbrane vybité a v bezpečnostnom stave.
Bezpečnostným stavom sa rozumie :


• zbraň so sklopnými hlavňami musí byť otvorená
• samonabíjacia zbraň musí mať otvorený záver a ústie hlavne musí smerovať hore alebo smerom k zemi. Remene alebo slučky sú zakázané.

2. Bez povolenia riadiaceho (inštruktora) streľby nie je možné vystreliť.Zamierovanie je povolené len na streleckom stanovisku pri mierení v smere streľby.

3. Náboje sa môžu vložiť do zbrane až na pokyn riadiaceho (inštruktora) streľby /po povele alebo signále “ŠTART”/. Strelec pri nabíjaní musí byť otočený na svojom streleckom stanovisku tak, že hlaveň zbrane má namierenú do priestoru pohybu terčov.

4. Strelec sa nesmie na stanovisku otočiť so zbraňou, pokiaľ ju neotvoril (nevybil).

5. Strelci a osoby prítomné v bezprostrednej blízkosti palebnej čiary sú povinní používať ochranu sluchu, ochrana zraku sa odporúča.

6. Strelec nesmie zavrieť svoju zbraň skôr, pokiaľ susedný strelec nevystrelil na terč.

7. V záujme bezpečnosti môže riadiaci (inštruktor) streľby kedykoľvek zastaviť streľbu /povelom alebo signálom “STOP”/. Po každom ukončení, prerušení alebo zastavení streľby musí každý strelec vybiť zbraň a uviesť ju do bezpečnostného stavu. V streľbe je možné pokračovať až na príslušný povel /signál/ riadiaceho streľby.

8. Po dostrieľaní položky (určeného streleckého cvičenia) musí strelec zbraň vybiť a ďalej s ňou naložiť tak, aby bolo zamedzené jej zneužitie. Dotýkať sa cudzej zbrane a vybavenia je možné len so súhlasom jej majiteľa.

9. V prípade poruchy strelec musí zostať stáť so zbraňou v smere streľby a môže ju otvoriť a manipulovať s ňou až po tom, ako riadiaci (inštruktor) streľby vykoná kontrolu zbrane. Pri „zlyhanej” sa počká aspoň 15 s a až potom sa otvára záver.

10. Pri poruche je riadiaci streľby oprávnený zastaviť streľbu a zakázať ďalšiu streľbu s predmetnou zbraňou. Po overení, že nešlo o poruchu zbrane, ale iba o nesprávnu obsluhu zbrane resp. o zlyhané strelivo, riadiaci streľby povolí ďalšiu streľbu.

11. Strelci a funkcionári sú povinní upozorniť riadiaceho streľby na akúkoľvek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb, zvierat alebo poškodeniu majetku.

12. Priestor pre divákov musí byť zreteľne označený a vyhradený, minimálne vo vzdialenosti 5 m za zadnou hranou streliska, vrátane jej predĺženia, resp. na príslušnej tribúne.Vodiť na strelnicu psy alebo iné domáce zvieratá je zakázané.

13. Počas streľby je na strelisku zakázané fajčiť, rozprávať alebo iným spôsobom rozptyľovať pozornosť ostatných strieľajúcich.

14. Osobám, ktoré manipulujú alebo môžu manipulovať so zbraňami a strelivom, je zakázané požívanie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.

 

5.3 Bezpečnostné pravidlá na brokovej strelnici Compak parkúr

Činnosť na strelnici Compak parkúr organizuje a riadi riadiaci streľby (rozhodca, inštruktor). Všetci prítomní sú povinní bezodkladne uposlúchnuť jeho nariadenia a pokyny.

1. So zbraňami sa musí zaobchádzať s čo najväčšou opatrnosťou. Mimo streleckého stanoviska musia byť všetky zbrane vybité a musia sa nosiť otvorené. Na streleckom stanovisku musia byť zbrane v bezpečnostnom stave po ukončení, resp. prerušení streľby.

2.Bezpečnostným stavom sa rozumie :
•u samonabíjacej a opakovacej zbrane je záver je otvorený, nábojová komora je prázdna
•zbraň so sklopnou hlavňou (hlavňami) je otvorená, nábojová komora je prázdna

Remene alebo slučky sú zakázané.

3. Na Compak parkúre pri súťaži streľba prebieha obdobne ako pri streľbe Trap, pričom strelci sú na stanoviskách v ochranných klietkach. V žiadnom prípade strelec nesmie vykročiť k ďalšiemu stanovisku, ktoré ešte neopustil predchádzajúci strelec.

4. Pri Compak parkúre je výmena zbrane, hlavne alebo výmenného zahrdlenia v priebehu položky zakázaná. Toto je možné iba medzi jednotlivými položkami.

5. Strelec môže zbraň nabiť len na streleckom stanovisku, kde zaujal svoju pozíciu a to až na pokyn riadiaceho streľby. Strelec pri nabíjaní musí mať zbraň vždy smerujúcu v smere streľby. Na každý terč sa do zbrane nabíjajú dva náboje, samonabíjacie a opakovacie zbrane môžu byť nabité len dvomi nábojmi.

6. Pri výcviku a pretekoch musí strelec dodržiavať stanovený strelecký postoj a to: strelec pred zavolaním na terč môže mať zbraň v ľubovoľnej pozícii (na ramene alebo nie). Všetky terče však musia byť strieľané so zbraňou v ramene.

7. Bez povolenia riadiaceho streľby strelec nesmie vystreliť. Pri súťaži je zakázané zalícovanie zbrane, mierenie alebo náznaky streľby pri ukážke terčov. Pri výcviku streľba nasucho a cvičné mierenie je možné len na streleckom stanovisku.

8. Strelec smie vystreliť až keď je na rade a bol vypustený terč. Výnimkou je len povolenie rozhodcu (odmastenie, test).

9. Je zakázané držať prst na spúšti mimo zamierenia do bezpečného smeru.

10. Strelec sa nesmie na stanovisku otočiť ani opustiť stanovisko predtým ako zlomil svoju zbraň (otvoril záver) a vytiahol z nej náboje – či už vystrelené alebo nevystrelené.

11.V záujme bezpečnosti môže riadiaci streľby kedykoľvek zastaviť streľbu. V streľbe je možné pokračovať až na príslušný povel riadiaceho streľby.

12.V prípade poruchy zbrane alebo streliva je strelec musí zostať na stanovisku so zbraňou smerujúcou v smere streľby, nesmie ju zlomiť ani sa dotknúť poistky, pokiaľ ju rozhodca (riadiaci streľby) neskontroluje.

13.Počas predvádzania terčov a počas prerušenia streľby z dôvodu poruchy vrhačky musí mať strelec zlomenú (otvorenú) a nenabitú zbraň. Môže ju znovu nabiť a zavrieť po pokyne riadiaceho streľby.

14.Po dostrieľaní musí strelec zbraň vybiť a ďalej s ňou naložiť tak, aby bolo zamedzené jej zneužitie – pokiaľ strelec zbraň nepoužíva, musí ju umiestniť vertikálne do stojana alebo iného určeného zariadenia.

15.Je zakázané manipulovať so zbraňou iného strelca bez jeho výslovného súhlasu. Vo výnimočných prípadoch z dôvodu poruchy zbrane je možné použiť zbraň iného strelca s jeho súhlasom.

16.Strelci sú povinní upozorniť riadiaceho streľby na akúkoľvek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

17.Počas streľby je na strelnici zakázané fajčiť, rozprávať sa alebo iným spôsobom rozptyľovať pozornosť ostatných strieľajúcich.

18.Priestor pre divákov musí byť zreteľne označený a vyhradený, minimálne vo vzdialenosti 5 m za zadnou hranou najbližšieho stanoviska. Vodiť na strelnicu psy alebo iné domáce zvieratá je zakázané.

19.Osobám, ktoré manipulujú alebo môžu manipulovať so zbraňami a strelivom, je zakázané požívanie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.

20.Strelci a osoby prítomné na strelisku sú povinní používať ochranu sluchu, ochrana zraku sa odporúča.

21.Doplnenie terčov u vrhačiek vpredu (1,2, 4) pri streľbe na vedľajšej strelnici Skeet je možné len po prerušení streľby na tejto strelnici!

6.1 Pre prípad vzniku mimoriadnych udalostí, hlavne poranení strelnou zbraňou, musí prevádzkovateľ počas celej doby streľby mať zabezpečené vozidlo, hasiaci prístroj, lekárničku a telefonické spojenie.

6.2 V prípade zranenia osoby v priestore strelnice, riadiaci streľby zastaví streľbu, organizuje poskytnutie prvej pomoci a presun zraneného do nemocnice alebo privolanie záchrannej služby. Zároveň zabráni spoločne so správcom odchodu všetkých prítomných zo strelnice a ďalšej manipulácii so zbraňami. Vyrozumie políciu a do jej príjazdu sa riadi jej pokynmi.

6.2.1 Pravidlá prvej pomoci pri zranení strelnou zbraňou:

• podľa rozsahu zranenia zastaviť krvácanie priložením originálneho alebo improvizovaného tlakového vankúšika a pri silnom krvácaní ranu stlačiť
• vykonať protišokové opatrenia /uložiť a upokojiť zraneného a zabezpečiť mu dostatočný pokoj po ošetrení/
• ak je postihnutý zranený na hlave alebo na krku, je možné hlavu zdvihnúť a podložiť. Krvácajúcu končatinu sa odporúča zdvihnúť nad úroveň srdca. Rana sa nedvíha ak to postihnutému spôsobuje bolesť (možná zlomenina alebo vnútorné krvácanie)
ak je postihnutý v bezvedomí, zistíme, či dýcha. Ak nedýcha, uložíme ho chrbát a vykonáme umelé dýchanie (zakloniť hlavu, odstrániť z úst cudzie telesá, popr. vytiahnuť jazyk a pri pritlačenom nose priložiť svoje ústa na ústa postihnutého a vdychovať vzduch). Pri nehmatateľnom tepe je potrebné pristúpiť k masáži srdca (tlakom rúk kolmo na dolnú polovicu hrudnej kosti s výkyvmi 4-5 cm, frekvencia 80-100/min).

6.3 V prípade požiaru riadiaci streľby ihneď zastaví streľbu a vyhlási požiarny poplach. Podľa rozsahu požiaru sa organizuje jeho likvidácia – použije sa príručný hasiaci prístroj a ďalšie prostriedky na hasenie alebo sa privolajú hasiči.
6.4 Každá mimoriadna udalosť musí byť zapísaná v prevádzkovom denníku strelnice.

Dôležité telefónne čísla – 112


POLÍCIA      PRVÁ POMOC       HASIČI
158                  155                  150